คำอธิบายและวิธีการใช้
คำอธิบายรายวิชา
มาตรฐานการเรียนรู้
บทเรียนบนเครือข่าย
   บทเรียนชุดที่ 1
   บทเรียนชุดที่ 2
   บทเรียนชุดที่ 3
   บทเรียนชุดที่ 4
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
สืบค้นข้อมูล
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
ผู้จัดทำ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
      
 
1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์
 
2. การเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนด จึงจะประสบความสำเร็จ
    3. ขั้นตอนการเรียน
           3.1 อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าใจ
ก่อนทำการเรียนในบทเรียน
          3.2 คลิกเข้าสู่บทเรียนชุดที่่ 1, 2, 3 และ 4 ไปเรื่อยๆ จนจบบทเรียน
          3.3 เมื่อศึกษาบทเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ทำแบบฝึกหัดที่กำหนด
          3.4 ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) ในบทเรียนที่เรียนจบแล้ว
การทำแบบทดสอบ เมื่อทำเสร็จให้คลิ๊ก ตรวจคำตอบ โปรแกรมจะคำนวณคะแนน
ที่สอบโดยอัตโนมัติ
          3.5 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เมื่อต้องการติดต่อกับครูผู้สอนและต้องการ สอบถามต่างๆ ที่ sathanpong1@chaiyo.com หรือ คลิ๊กที่ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
          
     
 กลับหน้าแรก  กลับหน้าหลัก
เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 1024 X 768 Text Size Medium
เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
จัดทำโดย ครูสถานพงษ์ ไชยโชติ  Email [sathanpong1@chaiyo.com]