แนะนำโปรแกรม ก่อนเข้าสู่บทเรียน
         โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมด้านภาษาคอมพิวเตอร์  สำหรับสร้างสรรค์ผลงาน เช่น การทำแอนนิเมชั่น การจำลองทางวิทยาศาสตร์ เกมส์ ดนตรี ศิลปะ การสร้างสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ โดยมีวิธีการโปรแกรมที่ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เหมาะกับการสอนหลักการเขียนโปรแกรมขั้นต้น สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ที่ช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีระบบ และจะสามารถช่วยในการพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์   ชิ้นงานโดยการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ได้อย่างง่ายดาย จึงเป็นที่มาของการพัฒนาสื่อ  การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีชิ้นนี้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะทางด้านของเทคโนโลยี    ที่ปัจจุบันก้าวหน้าไปแบบก้าวกระโดด
            เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Scratch ชิ้นนี้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ผ่านระบบเครือข่าย ที่มีการเชื่อมต่อทั้งในระบบ Intranet ของโรงเรียน และนักเรียนยังสามารถใช้งานผ่าน Internet ได้อีกทางหนึ่ง เพื่อลดข้อจำกัด ในเรื่องของเวลาและสถานที่ และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3