คำอธิบายและวิธีการใช้
คำอธิบายรายวิชา
มาตรฐานการเรียนรู้
บทเรียนบนเครือข่าย
   บทเรียนชุดที่ 1
   บทเรียนชุดที่ 2
   บทเรียนชุดที่ 3
   บทเรียนชุดที่ 4
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
สืบค้นข้อมูล
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
ผู้จัดทำ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
     
www.nectec.or.th
http://th.wikipedia.org
http://wiki.nectec.or.th
     
www.pil.in.th
www.obec.go.th
www.mict.go.th
     
 กลับหน้าแรก  กลับหน้าหลัก
เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 1024 X 768 Text Size Medium
เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
จัดทำโดย ครูสถานพงษ์ ไชยโชติ  Email [sathanpong1@chaiyo.com]